Årets lärare och asse

Published by Webmaster on

Eftersom universitetsvardagen inte alltför sällan utgörs av ett evinnerligt räknande och studerande är det lätt att glömma alla de som gör oss lite mindre vilse i den vetenskapliga djungeln – våra lärare. För att uppmuntra och uppmärksamma dem som med prickfri pedagogik och uppfriskande engagemang gjort störst intryck på den fronten delas därför ett flertal utmärkelser ut årligen.

I vår egen sektion var det tidigare i november dags för Studiemiljönämnden att utse både den bästa läraren och den bästa assen:

Årets lärare: Nathaniel Taylor (till vänster)
“För ett enastående arbete som lärare och ett otroligt engagemang. Du har en bra struktur på dina föreläsningar och det märks att du brinner för ditt ämne oc att eleverna ska förstå. Trots att du håller en kurs osm många elever kan anse vara svår lyckas du få studenterna att tycka om den.”

Årets asse: Tâm Vũ (mitten)
“För ett enastående arbete som asse och ett otroligt engagemang. Med dina roliga exempel och kluriga gåtor på rasterna får du eleverna att skratta under alla dina övningstillfällen. Du har en grym struktur på tavlan vilket gör det lätt för alla studenter att hänga med i dina resonemang.”

Priskavalkaden har även fortsatt på KTH, där Ulf Carlsson (till höger) blev årets föreläsare sett till hela universitetet, med följande motivering:

“För Ulf Carlsson är det viktigt att se individen bakom varje student och att skapa den inre drivkraft som får den att vilja lära sig. Ulfs undervisning följer en röd tråd som samspelar med både examination och lärandemål vilket skapar kurser som uppskattas högt.

Genom utomordentlig pedagogik och en svårslagen attityd för undervisningens integritet har Ulf valt att ta fram eget kursmaterial samt gå utanför den traditionella tentamen-föreläsningsstrukturen med moderna verktyg för att ge en kontinuerlig inlärning för studenterna.

Ulf ser att nyckeln till effektivt lärande är att låta “kursdeltagarna förstå att vi är på samma team” och jobba för att de “vågar göra bort sig” så det kan bli en dialog.

Ulfs ägandeskap för sin undervisning och tydlighet med hur han utvecklar kursen efter studenternas feedback gör det självklart att detta är en lärare som brinner för det han gör och THS hoppas Ulf håller kvar den energi och de värderingar som kommer spegla sig i dem han påverkar.”

Since the daily life at the university consists of a fair amount of confusing calculations and studies, it’s easy to forget those who make us a bit less lost in the seemingly never-ending wilderness of science – the teachers. In order to encourage and make notice of the ones, with their practically perfect pedagogy and uplifting commitment, whom have had the greatest impact in that sense with a number of awards annually.

Earlier in November it was time for The Study Board to appoint both the best teaching assistant and the best teacher in our own chapter:

Teacher of the year: Nathaniel Taylor (to the left)
“For an astonishing work as a teacher and an incredible commitment. You have a great structure on your lectures and it’s evident that you are properly dedicated to your subject and making your students understand. Although you’re in charge of a course that many find intimidating you manage to get the students to enjoy it.”

Teaching assistant of the year: Tâm Vũ (in the middle)
“For an astonishing work as an assistant and an incredible commitment. With your funny examples and tricky problems during the breaks you get the students to laugh during all of your tutorials. You have an awesome structure on the blackboard which makes it easy for each and everyone of the pupils to follow your reasoning.”

Zooming out on the entire university, Ulf Carlsson (to the right) has been awarded lecturer of the year for KTH in its entirety with the following motivation:

“It is important for Ulf Carlsson to see the human being behind every student and create that inner spark which encourages him or her to keep on learning. Ulf’s teaching follows a clear line of reasoning, taking both the examinations and course objectives into careful consideration and creating highly appreciated courses.

With a flawless pedagogy and unbeatable attitude towards the integrity of the education, Ulf has decided to develop his very own course material and leave the traditional setup of finals and lectures with modern to tools that help create a continuous learning for the students.

Ulf realizes that the key to effective learning is to make “the course attendants understand that we are on the same team” and stride towards an atmosphere where they “dare to make a fool of oneself”, in order for a dialogue to occur.

Ulf’s ownership to his teaching and clarity with how he develops the course after taking the students’ feedback into consideration makes it obvious that this is a teacher who is committed to what he does and THS hopes that he keeps the energy and values that will leave traces in everyone he is affecting.”

Categories: Nyheter

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts